Adatkezelési szabályzat

Jelen adatkezelési tájékoztató a KANIZSA Trend Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) https://kanizsatrend.hu internetes oldalon keresztül megvalósuló adatkezelésének, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának, és felhasználásának jellemzőit mutatja be.

1.         Adatkezelő adatai

 

Adatkezelő megnevezése:                       KANIZSA Trend Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő cégjegyzékszáma:                        20 09 060074

Adatkezelő székhelye:                             8800 Nagykanizsa, Szemere u. 4

Adatkezelő képviselője:                          Wilheim Gábor Ágoston ügyvezető

2.      Adatkezelés szabályai

 

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018.12.01-től visszavonásig tart.

A jelen Szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3. § értelmező rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Az Adatkezelő a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez

Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

 3.       Az Adatkezelő honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

3.1. Cookiek

A cookiekat (sütiket) a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információkat tartalmaznak, mint az oldal beállításai. A sütik alkalmazása lehetőséget biztosít az Adatkezelő számára a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. Egyes sütik használata elengedhetetlen az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikákat gyűjtenek, hogy kényelmesebbé válhasson az oldal használata, míg vannak olyan sütik, amelynek célja célzott hirdetések elhelyezése.

Adatkezelés célja

A honlap-látogatási szokások vizsgálata, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elősegítése

Kezelt adatok köre

A számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), Domain név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje

Az adatfelvételtől számított legfeljebb egy év.

Adatkezelés módja

elektronikus

3.2. Munkára jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

A Társaság lehetővé teszi, hogy a jelentkezők a Társaság saját weboldalán, a https://kanizsatrend.hu/rolunk/allas közzétett meghirdetett álláshelyekre az karrier@kanizsatrend.hu e-mail címre küldött önéletrajzzal jelentkezzenek.

A Társaság a munkára jelentkezés céljából érkezett személyes adatokat tartalmazó önéletrajzok (továbbiakban: „CV”) esetén nem tesz különbséget azok érkezésének módja között: azonos elbírálás alá esnek a papíralapon és az elektronikus módon érkezett CV-k.

Amennyiben a jelentkező a munkaerő-toborzás során meghirdetett címekre a Társaság által elvárt jelöléssel küldi meg a CV-jét, úgy ebben az esetben a Társaság garantálja a jelen pont szerinti adatkezelést.

Törvényi felhatalmazás hiányában az adatkezelés alapjául kizárólag a leendő munkatársa előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott (különleges adat esetében írásbeli) hozzájárulása szolgálhat, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja, mely visszavonást a Társaság köteles biztosítani a számára, és mely visszavonásról való tudomásszerzést követően a Társaság tartózkodik az érintett személyes adatainak további kezelésétől.

A Társaság a CV-ket főszabály szerint a későbbi felhasználás céljából nem tárolja el. Amennyiben erre mégis sor kerülne, ahhoz külön hozzájárulást kér az érintettől a Társaság. Ez utóbbi esetben a Társaság a jelentkezéstől számított fél évig kezeli tovább az érintett CV-jét.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy ha kérik megváltozott munkaképességük figyelembe vételét az álláskeresés és a betölthető munkakörben való foglalkoztatás során és ehhez beküldik a szakértő szerv által kiállított szakvélemény másolatát, akkor abból az azonosító adatokon és munkaképesség változásának, egészségi állapotnak, egészségkárosodásnak a mértékén, és a fogyatékosság tényén kívül minden adatot – így az egészségkárosodás jellegére, orvosi kezelésekre, betegségekre vonatkozó adatokat – szíveskedjenek törölni.

Adatkezelés célja

A megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése

Kezelt adatok köre

Az önéletrajzban megjelölt adatok jellemzően az azonosító adatok, így az név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, képzési adatok (iskolai végzettség képzettség, szakképzettség, szakmai tapasztalat, nyelvtudás szintje, diploma, érettségi átlaga stb.), betöltendő munkakörrel kapcsolatos igény, korábbi munkahelyek, fénykép, az érintett által a CV-ben megadott egyéb adatok.

Amennyiben az érintett kéri, hogy a Társaság az álláslehetőség betöltésének mérlegelésénél vegye figyelembe az érintett különleges személyes adatait, úgy a megváltozott munkaképességre vonatkozó adatok (szakértő szerv által kiállított szakvéleményben az érintett munkaképesség változásának, egészségi állapotának, egészségkárosodásának mértéke, és a fogyatékosság ténye).

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje

A megfelelő jelölt kiválasztásáig, illetve külön hozzájárulás alapján legfeljebb további fél évig.

Adatkezelés módja

Papír alapon illetve elektronikusan.

Adatfeldolgozó igénybevétele

A Társaság az álláspályázat közzététele és toborzás végett a ……….. társaságot veszi igénybe.

3.3. Ügyfélkapcsolat

A Társaság a https://kanizsatrend.hu/rolunk/kapcsolat felületen feltűntetett elérhetőségeken keresztül, valamint az oldal felületén erre rendszeresített kapcsolatfelvevő felület értelemszerű kitöltésével lehetőséget biztosít arra, hogy a honlapra látogató felhasználók, illetve a Társaság ügyfelei felvegyék a kapcsolatot a Társasággal. A telefonos ügyfélszolgálat nem rögzíti a beszélgetéseket, egyből természetes személyekhez kapcsol.

Adatkezelés célja

Ügyfélpanaszok, megkeresések fogadása, kivizsgálása, kezelése.

Kezelt adatok köre

Az ügyfél neve, elérhetőségei, az ügyféllel folytatott telefonbeszélgetés alapján az ügyfél hangja.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje

Panasz kivizsgálásának lezárultáig.

Adatkezelés módja

papíralapon és/vagy elektronikusan

 

 4.      Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az adatkezeles@kanizsatrend.hu e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz. Panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

Alább olvasható a részletes leírás az érintett jogok kapcsán:

4.1. Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

A GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségnek megfelelően a Társaság köteles – amennyiben a személyes adat az érintettől származik a személyes adatok megszerzésének időpontjában – az adatkezelésre vonatkozó alábbi információkat érintettek rendelkezésére bocsátani:

a)      az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b)      az Adatvédelemért felelős munkavállaló elérhetőségei, ha van ilyen;

c)      a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d)      adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen

e)      a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen    időtartam meghatározásának szempontjai;

f)       az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

g)      hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

h)      a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

i)        arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, a Társaság az érintett rendelkezésére bocsátja a fenti információkat, valamint azokon túlmenően a GDPR 14. cikkének értelmében az alábbi információkat:

a)      az érintett személyes adatok kategóriái;

b)      a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

c)      a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan  hozzáférhető forrásokból származnak-e.

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg a Társaság a tájékoztatást:

a)      a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;

b)      ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy

c)      ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor köteles megtenni.

Nem kell eleget tenni a fent írt tájékoztatási kötelezettségnek, amennyiben:

-        az érintett már rendelkezik az e pontokba foglalt információkkal,

-        a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne,

-        az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy a hatályos magyar jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről is rendelkezik vagy

-        a személyes adatoknak valamely uniós vagy a hatályos magyar jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján bizalmasnak kell maradnia.

Az érintett hozzáférési joga – a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal összhangban – az alábbi információk rendelkezésre bocsátására terjed ki:

-        adatkezelés céljai;

-        érintett személyes adatok kategóriái;

-        azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;

-        személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

-        érintett jogai a személyes adatok kezelése körében;

-        az adatok forrása, amennyiben nem az érintettől gyűjtötték őket;

-        automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

A Társaság minden esetben törekszik arra, hogy az általa az érintettnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

A tájékoztatás és intézkedés megtételéréért a Társaság Adatvédelemért felelős munkavállalója a felelős a szakterületek által szolgáltatott adatok alapján. Az írásbeli tájékoztatók mintáit az Adatvédelemért felelős munkavállaló az ügyvezetővel előzetesen jóváhagyja.

A tájékoztatásra vonatkozó adatok birtokában lévő szakterület köteles az Adatvédelemért felelős munkavállalójával együttműködni, számára előzetesen írásban minden információt, adatot megadni a tájékoztatás teljesítéséhez.

A Társaság az érintettnek adott minden tájékoztatást főszabály szerint írásban tesz meg, ideértve az elektronikus utat is. Amennyiben az érintett kéri a szóbeli tájékoztatást, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja.

A Társaság tekintettel a Rendelet 15. cikkében, valamint a 32. cikkében foglalt adatbiztonsági szabályokra tekintettel az érintett számára tájékoztatást csak és kizárólag abban az esetben nyújt, ha a Társaság erre felhatalmazott munkatársa meggyőződött az érintett személyazonosságáról.

A Társaság nem fogadja el a személyazonosítás telefonos úton történő egyetlen formáját sem, így az érintett telefonon nem kezdeményezheti jogainak érvényesítését.

Amennyiben a személyazonosság igazolása nem történik meg, a Társaság az érintett joggyakorlási kérelmet elutasítja, és egyben tájékoztatja az érintettet jogai gyakorlásának módjáról.

A Társaság az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a jogaikkal kapcsolatos – megfelelően közölt nyilatkozatba foglalt – kérelem esetén. Megfelelő közlésnek, illetve beérkezésnek az számít, ha az igényt az érintett:

-          szóban személyesen személyazonosítást követően a szervezet ügyfélszolgálat vagy az adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott személy számára megteszi,

-          az írásba foglalt igény az Adatkezelő hivatalos címére vagy az erre a célra megadott email címére megérkezik.

A nem a fentieknek megfelelő módok valamelyikén közölt igényt az Adatkezelő nem veszi figyelembe.

A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető kell, hogy legyen, valamint azt világosan és egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.

Az Adatkezelő a jelen pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen végzi, költségtérítést Társaság csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

4.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 4.4. pontjának megfelelően.

4.3. Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

-        a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy

-        a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő ügyvezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

-        az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;

-        az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

-        az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

-        az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

-        az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;

-        jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;

-        más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy

-        jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.

4.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)      a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)      az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)      az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d)      a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)      a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

VAGY

f)       a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

a)      ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

b)      ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy

c)      ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

d)      ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

e)      ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

f)       ha közérdekű archiválás céljából, vagy

g)      ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

h)      ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.

4.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

-        az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdése) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont]

ÉS

-        az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

4.7. Jogorvoslat

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz – Magyarországon a NAIH-hoz fordulhat:

Név:                     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:             1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap:                www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

5.         Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

  1. Adatfeldolgozó neve: Bábelhal Webstudio Kft.
  2. Címe: 8360 Keszthely, Honvéd utca 17/2
  3. Cégjegyzékszáma: 20 09 074367
  4. Adatfeldolgozás célja: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

6.      A nyilatkozat megváltoztatása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintett hozzájárulást.

7.      Jelen Szabályzatban nem meghatározott kérdések

A jelen Szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó.

Minden online kapcsolatfelvétel, beleegyező nyilatkozatnál

Minden olyan felületen, ahol az érintett adatot adhat meg az Adatkezelő részére, a jelen szövegnek kell megjelennie.

* Megismertem és elfogadom az adatvédelmi szabályokat.

 

A kanizsatrend.hu által alkalmazott cookie-ra (sütikre) vonatkozó tájékoztató

1.       Mi a cookie?

A cookie-k kis méretű, betűket és számokat, központozást és egyéb, technikai karaktereket tartalmazó fájlok, amelyek egyes weboldalak látogatásakor kerülnek tárolásra eszközén (számítógép, mobiltelefon, tablet, okos TV, stb.). Ezek olyan, a weboldalak felhasználását segítőinformatikai adatok, melyeket a webszerver  küld a felhasználó böngészőjének, a felhasználó eszközén tárolódnak, és a böngésző visszaküldi a szervernek minden az afelé irányított kérés alkalmával. Nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, kémprogramokat és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz sem.

A cookie-k általában a következőket tartalmazzák: a látogatott oldal domain nevét (vagyis a böngészőbe beírt elérési címet), a cookie tárolási időtartamát és a tárolt információ(ka)t. A cookie többek között a felhasználó eszközének és böngészőjének felismerését teszi lehetővé, így a látogató igényeihez igazított tartalom megjelenését, illetve az alapvető böngészési funkciókat, – pl. összefüggő munkamenetek biztosítása – segítik elő. A felhasználó anonimitása mellett látogatottsági statisztikák elkészítését is támogatják.

A cookiekban nem tárolunk személyes azonosításra alkalmas adatokat, de a felhasználói élmény növelése érdekében használunk olyan, titkosított információkat, amelyek azokból származnak. Például segítenek nekünk a hibák beazonosításában és megoldásában, vagy abban, hogy meg tudjuk határozni azon érdekes, kapcsolódó termékek körét, amelyekre szeretnénk felhívni figyelmét a honlapunk böngészése során.

Amennyiben a későbbiekben mégis valamilyen űrlapon – kifejezett hozzájárulásával – kapcsolatba lép velünk egy olyan weboldalunkon, ahol cookiekat használunk, előfordulhat, hogy az űrlap megelőzését követően tett weboldal látogatásainak adatait ezen cookiek segítségével megismerjük. Ez a felhasználói élmény növelése érdekében történik.

Abban az esetben, ha elfogadta a cookie tájékoztatót a weboldalainkon, a tájékoztató mindaddig nem jelenik meg újra, ameddig a böngésző beállítási lehetőségeiben nem törli a cookie-kat (ehhez nyújt segítséget a 6. fejezet).

Ha a egy közösségi oldalon megosztja a kanizsatrend.hu valamely tartalmát – például Facebook, Youtube, Instagram –, akkor Ön további cookie-kat is kaphat ezektől a weboldalaktól. Ezeknek a cookie-knak nem a kanizsatrend.hu oldal kezelője, ezért azt javasoljuk, hogy a velük és kezelésükkel kapcsolatos további információkért látogasson el a harmadik fél honlapjára.

2.       Az oldalon használt cookie-k kategóriái

2.1. Munkamenet cookie-k

A cookie-k közül vannak olyanok, amelyek nélkülözhetetlenek a Weboldal és annak egyes funkciói működéséhez, a Weboldalon történő navigáláshoz. A testre szabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val (munkamenet cookie) azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a Felhasználóról olyan információkat, amelyekkel a Felhasználókat azonosítani lehetne (személyes adat), amelyeket marketing célból fel lehetne használni, illetve amelyek emlékeznének arra, hogy a Felhasználó milyen más weboldalakon, a Weboldal milyen aloldalain járt.

2.2. Viselkedésfigyelő cookie-k

Annak érdekében, hogy a Felhasználónak személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk, érdeklődésének, igényeinek leginkább megfelelő állásokat/álláshirdetéseket ajánlhassunk, a szolgáltatás hatékonyságát növelhessük, a Weboldal látogatásait, használatát elemezhessük (a Weboldal és aloldalai megtekintésének ténye és időtartama, a jelentkezések figyelése), cookie-t helyezünk el böngészőjére, ezáltal számítógépére, telefonjára vagy egyéb eszközére (végfelhasználói készülék) és használjuk ezt, amennyiben ehhez a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárul. Ezt a hozzájárulást a Felhasználó a Weboldalon megjelenő szövegsávon lévő „Elfogadom” gombra kattintással adhatja meg. A viselkedésfigyelő cookie egy véletlenszerűen generált azonosítót tárol, majd az alkalmazás ez alapján bizonyos felhasználói eseményeket (jelentkezés, hirdetés megtekintés, látogatási időtartam, kulcsszó, lokáció, készülék típusa) rögzít az adatbázisban. A Weboldalon való belépés után a Felhasználó viselkedéséről rögzített adatokat összekapcsolja a Felhasználóval.

2.3. „Third party” (harmadik féltől) származó cookie-k

A Third-party cookie-kat ugyan a Weboldal megtekintésekor, de nem a Társaság (al)domain-jéről, hanem egy harmadik fél (jellemzően egy hirdetésközvetítő vagy a facebook) domain-jéről tölti le a Felhasználó böngészője, tekintettel arra, hogy a Weboldal részben ilyen Third-party modulokból áll. A Third-party cookie-k a harmadik félhez kerülnek vissza, amikor a Felhasználó megtekinti például valamely hirdetésüket vagy felkeresi a weboldalukat. A harmadik fél (például hirdető) ezen cookie-k segítségével a felhasználó teljes böngészési előzményeit nyomon tudja követni azon weboldalak tekintetében, amelyek tartalmazzák a harmadik fél ún. Third-party moduljait (például hirdetési modulját, hirdetéseit)

3.       Tárolt cookie-k

Saját cookie-k

Cookie neve

Cookie leírása

Cookie tárolás ideje

PHPSESSID

Funkcionális cookie

Munkamenet

qtrans_cookie_test

Funkcionális cookie

Munkamenet

wpsc_customer_cookie

Funkcionális cookie

1 nap

Viselkedésfigyelő cookie-k

Cookie neve

Szolgáltató

Cookie leírása

Cookie tárolás ideje

GPS

Youtube

GPS helymeghatározás

Munkamenet

IDE

Google

Marketing

1 év

test_cookie

Youtube

Funkcionális cookie

Munkamenet

Third Party cookie

Cookie neve

Szolgáltató

Cookie leírása

Cookie tárolás ideje

__utm.gif

Google

Statisztika

Munkamenet

__utma

Google

Statisztika

2 év

__utmb

Google

Statisztika

Munkamenet

__utmc

Google

Statisztika

Munkamenet

__utmt

Google

Statisztika

Munkamenet

__utmz

Google

Statisztika

6 hónap

VISITOR_INFO1_LIVE

Youtube

Megbecsüli a felhasználó sávszélességét

179 nap

YSC

Youtube

Megjegyzi, hogy a munkamenet ideje alatt melyik videókat tekintette meg a felhasználó

Munkamenet

PREF

Youtube

Statisztika

8 hónap

4.  Adatfeldolgozók

 

Tárhely szolgáltató és üzemeltető adatai:

Bábelhal Webstudio Kft.

8360 – Keszthely, Honvéd utca 17. fszt. 2.

Adószám: 23992966-2-20

Google:

 

Google Ireland Ltd.

(Gordon House

Barrow Street, Dublin 4

Ireland

Youtube:

YouTube, LLC

901 Cherry Ave.
San Bruno, CA 94066
USA

5.       Harmadik (EU-n kívüli országokba) történő továbbítás)

 

Mely adatfeldolgozón keresztül

Mely

országba

Továbbítás garanciái

Harmadik országba továbbítás oka

Youtube

USA

Privacy Shield  https://www.privacyshield.gov/participant?id=  a2zt0000000TN8pAAG&status=Active

Videómegosztó rendszer adattárolása

Google

USA

Privacy Shield  https://www.privacyshield.gov/participant?id=  a2zt0000000TN8pAAG&status=Active

Statisztika és hirdetési adatok tárolása

6.     Sütik kezelése

Az oldara látogatóknak lehetőségük van a Társaság honlapja által alkalmazott cookie-k törlésére, tiltására illetve beállítások módosítására.

A különböző böngészők esetén a következő linkeken található útmutatás a beállítások módosítására vonatkozóan:

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop
Microsoft Internet Explorer és Edge
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn